Projektek

- Bölcsőde bővítése Fertődön

 

Kedvezményezett neve: FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Bölcsőde bővítése Fertődön
A szerződött támogatás összege: 108 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00028

A projekt rövid összefoglalója
A projektet megvalósító konzorcium:

Fertőd Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag valósítják meg a projektet. A konzorciumi tag a projektmenedzsment feladatkört látja el, míg a többi feladatrészt a konzorciumvezető végzi.

A projekt indokoltsága:
A jelenlegi igények alapján 5 gyermek számára haladéktalanul szükséges volna bölcsődei ellátás biztosítása Fertődön, ők jelenleg várólistán vannak. Hozzászámítva ehhez a várandósok számát, megállapítható, hogy a projekt keretében megvalósítani tervezett, új 12 férőhelyes bölcsődei épületszárny kialakítása szükségszerűnek tekinthető. A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítása következtében 2017. január elsejétől megváltozott a bölcsődei ellátás rendszere. Ezzel egyidejűleg az önkormányzatoknak kötelező feladata lett a bölcsődei ellátás megszervezése abban az esetben, ha a településen élő három éven aluli gyermekek száma több mint 40 fő, vagy legalább 5 kisgyermek ellátására igény jelentkezik. Fertőd esetében 2018-ban a 0-2 éves kisgyermekek száma meghaladta a 40 főt (2017. évben számuk 94 fő), ezért az Önkormányzat a jogszabályi változásoknak eleget téve, bölcsődei szolgáltatás bővítését készíti elő Fertődön. Fertőd 3 év alatti lakosainak magas száma, valamint a bölcsődei kapacitások bővítésére irányuló szülői igények mellett a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége egyaránt indokolja az új bölcsődei épületszárny létrehozására irányuló fejlesztést.

A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP stratégiai céljához, amely az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti ellátás és az óvodák fejlesztésére irányul, ugyanis a fejlesztés során egy új bölcsődei épületszárny kialakításával további 12 főnek biztosítható a bölcsődei elhelyezés, amely segíti a kisgyermekes családok munkába való visszatérését. A fejlesztéssel érintett ingatlan Fertőd Város Önkormányzata tulajdonában áll. A bölcsőde fenntartója és üzemeltetője ugyancsak az Önkormányzat.

A projekt céljai:
A projekt hosszú távú, közvetett célja, a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, a munkavállalói mobilitás, valamint a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése a településen.
A projekt rövid távú, közvetlen célja a meglévő bölcsőde férőhelyszámának növelése, egy új 12 fős bölcsődei épületszárny kialakításával, ezáltal további 12 kisgyermekes családban a szülők (és főként a nők) munkába való visszatérésének támogatása.

A projekt rövid bemutatása:
Önállóan támogatható tevékenységek: a Fertődi Tündérkert közös működtetésű óvoda és bölcsőde bővítése és átalakítása egy új bölcsődei gyermekszobával és a kiszolgáló helyiségekkel a Fertőd, Madách sétány 2. (325 hrsz-ú) szám alatti ingatlanon.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • az új bölcsődei épületszárny projektarányos akadálymentesítése;
  • az új 12 férőhelyes bölcsődei épületszárny energiahatékonyságot szolgáló fejlesztési elemei: lábazat szigetelése hőszigetelő AUSTROTHERM XPS hőszigetelő táblával; a talaj felett 12 cm AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelés készül; a homlokzati ajtók, ablakok fa szerkezetű, fokozott légzárású, hőszigetelő kivitelűek, 3 rétegű üvegezéssel;
  • nyilvánosság biztosítása: a 150 millió Ft alatti infrastrukturális beruházásokra vonatkozó kommunikációs csomag megvalósítása.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • a támogatási kérelemhez csatolt eszközlistában feltüntetett eszközök beszerzése: a beszerezni kívánt eszközök kivétel nélkül szerepelnek a kapcsolódó Kormányrendeletben felsorolt eszközök között;
  • az új 12 férőhelyes bölcsődei épületszárny kapcsán udvar, játszóudvar kialakítása, ennek részeként kerítés építése, udvari burkolatok kialakítása, kertépítés, udvari berendezések elhelyezése;
  • megújuló energiaforrások kialakítása: az épület D-i oldali tetősíkjára 3 kWh névleges teljesítményű napelem rendszer kerül elhelyezésre;
  • parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely fejlesztése, kialakítása: akadálymentes parkoló férőhely kialakítása.
1.mérföldkő:

Az 1. mérföldkőben előírt követelmények teljesítése megtörtént.

A beruházásban érintett ingatlan építési engedélyéről szóló határozat rendelkezésre áll. Rendelkezünk az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentációval, illetve kiviteli tervdokumentációval, amely magában foglalja az akadálymentesítési tervfejezetet és a tervezői költségbecslést.

A tervezői nyilatkozat csatolásra kerül a műemléki védelemről illetve az energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről.

Projektünk keretében a kötelező nyilvánosság előírásainak megfelelünk és ezeket betartjuk. A projekt kezdetén C típusú tájékoztatási táblát helyeztünk el a megvalósítás helyszínén, melyről a fotót csatoljuk. A Kedvezményezett honlapján a projekt előre haladásáról folyamatosan beszámolunk annak érdekében, hogy jól nyomon követhető legyen a fejlesztésünk.

A projektben előírt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontoknak megfelelünk, a kapcsolódó nyilatkozat csatolásra került.

2.mérföldkő:

Az előrehaladási időszak során sor került a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00028 azonosítószámú, Bölcsőde bővítése Fertődön című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására, a beérkezett ajánlatok bontására 2021.04.19-én került sor. A nyertes ajánlattevő a Cseh92 Építési és Ingatlanforgalmazó Kft. lett. 2021.05.07-én került sor a bírálóbizottsági ülésre, melynek jegyzőkönyvét csatoljuk beszámolónkhoz. 2021.05.11-én az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésre került az ajánlattevők részére, és ezzel a nappal a szerződéskötési moratórium elindult, mely 2021.május 21-éig tart.

Alátámasztó dokumentációként csatolásra kerül a bontási jegyzőkönyv és az összegezés.

Nyilvánossági kötelezettségünknek folyamatosan eleget teszünk, aloldalon tájékoztatjuk a lakosságot a projekt előrehaladásáról, C típusú táblánk kihelyezésre került, a kivitelezés megkezdésétől folyamatosan fotókat készítünk, melyből fotódokumentációt készítünk a projekt zárásakor.

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss