Projektek

- Iparterület elérhetőségének fejlesztése Fertődön

 

Kedvezményezett neve: FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe:Iparterület elérhetőségének fejlesztése Fertődön

A szerződött támogatás összege: 75 100 000 Ft

A támogatás mértéke (%ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31

Projekt azonosítószáma: TOP‐1.1.1‐16‐GM1‐2017‐00002

A projekt rövid összefoglalója:

Fertőd város infrastrukturális fejlődése az elmúlt években rendkívül intenzív volt. Az Eszterházy‐kastély közel négymilliárd forintból újult meg. Fertőd Város Önkormányzata sikeresen valósította meg a városközpont megújítását, illetve a Haydn‐sétány kialakítására vonatkozó fejlesztési projekteket. A Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítása, kerékpárutak fejlesztése, a volt laktanya funkcióbővítő megújítása mind‐mind olyan aktuális projektek, melyek hozzájárulnak a város elsősorban kulturális és turisztikai célú megújulásához, vonzerejének és megtartó képességének növeléséhez. Fertőd Város Önkormányzata ugyanakkor az Integrált Városfejlesztési Stratégia tükrében felismerte annak veszélyét, hogy a város hosszútávú fejlődését kizárólag egy szektorra fókuszálva alapozza. Fertődön nincs ipari park, ugyanakkor az ipari terület úthálózata elmaradott, a telephellyel rendelkező feldolgozóipari és szolgáltató vállalkozások igényeit nem elégíti ki, új betelepülő vállalkozásokat pedig végképp nem motivál a fejletlen környezet. 30 km‐en belül több olyan várost is találunk, mely akár kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtó ipari parkokkal csalogatja a betelepülő vállalkozásokat, befektetőket. E kihívásra az első és legkézenfekvőbb válasz a meglévő utak felújításával, korszerűsítésével a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése céljából. A legfontosabb cél az első lépcsőben az érintett városrészen tevékenykedő vállalkozások mindennapi működésének megkönnyítése érdekében, meglévő telephelyeinek elérését támogató fejlesztések elindítása.

Fertőd Város Önkormányzata jelen projektjének célja ‐ illeszkedve a felhívás céljaihoz ‐ a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterület fejlesztése, alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, a fertődi iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésével.

A tervezett fejlesztés illeszkedik a Terület‐ és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) céljaihoz, a Győr‐Moson‐Sopron Megyei területfejlesztési program (GYMS MTP) releváns prioritásaihoz és intézkedéseihez, továbbá a megyei Integrált Területi Program (ITP) céljaihoz is az Üzleti Terv 3.4. fejezetben bemutatottak szerint.

A projekt hosszú távú célja a beruházással érintett terület elérhetőségének javításával, az infrastrukturális háttér biztosításával az iparterület alkalmassá tétele regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások elérhetőségének fejlesztésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű alapinfrastruktúra által.

A projekt rövidtávú közvetlen célja Fertőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve egy helyszín, a 095/6 hrsz‐ú esetében tulajdonába kerülő, barnamezős területek, utak felújítása, fejlesztése, megerősítése az alábbiak szerint:

  •  Laktanya köz (683 hrsz) 284 m hossz, 6,0 méter széles burkolat,
  •  Mező utca (731/2 hrsz) 458 m hossz, amiből 125 méter hossz 6,0 méter széles burkolat, 333 méter hossz 3,5 méter széles burkolat,
  •  724/26 hrsz út (724/83 hrsz út irányának folytatása) 101 m hossz, 4,0 méter széles burkolat,
  •  724/83 hrsz út 203 m hossz, 6,5 méter széles murvás burkolat,
  •  088/26 hrsz 152 m hossz, 6,5 méter széles murvás burkolat,
  •  095/5 hrsz 51 m hossz, 6,5 méter széles murvás burkolat,
  •  095/6 hrsz 65 m hossz, 6,5 méter széles murvás burkolat.

A projekt fő tevékenysége a Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységei közül a B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások főtevékenységen belül a d) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése tevékenység keretében valósul meg. A projekt keretében megtörténik a tulajdonviszonyok rendezése (095/6 hrsz‐ú ingatlan megvásárlása) és az érintett területek lőszermentesítése. A felújításra tervezett utak gazdasági létesítmények megközelítését szolgálják elsősorban. Egy részük már szilárd burkolattal rendelkezik, a többi jelenleg kavicsos út. A felújításuk során a kavicsos utak nem kapnak szilárd burkolatot, illetve a szilárd burkolatú utak szélessége nem változik, így egyik felújítás sem építési engedély köteles.

A projekt közvetlen célcsoportja az utakat használó, az iparterületen telephellyel rendelkező vállalkozások, melyek száma minimum a projekt tervezésébe bevont, támogató nyilatkozatot aláírt 8 vállalkozás. Kizárólag ezen önálló és társas vállalkozásokat is tartalmazó csoportot figyelembe véve az érintett foglalkoztatotti létszám meghaladja a 70 főt, a 2016. évi nettó árbevétel pedig a 1,5 milliárd forintot. A projekt közvetett célcsoportját a városrész lakossága alkotja, melynek létszáma eléri az 1900 főt. Az érintettek körébe sorolható a város teljes lakossága (nagyjából 3300 fő) és a közvetlen célcsoport vállalkozásaival együttműködő egyéb vállalkozások is.

A projekt megvalósulása nélkül az érintett utak állapota tovább romlana, mely a fenntartási költségek növekedéséhez vezetne. Az iparterület elérhetősége továbbra is nehézkes lenne, így az önkormányzat nem lenne képes újabb betelepülő vállalkozásokat, befektetőket a városba vonzani, sőt akár a már telephellyel rendelkező vállalkozások is elhagyhatják az iparterületet. Ez egyrészt a foglalkoztatás csökkenéséhez, másrészt az iparűzési adó csökkenéséhez vezetne, s középtávon romlana a város amúgy is alacsony iparosodottsága.

A projekt megvalósítási időszaka 2018. január 1. ‐ 2018. december 31., 12 hónap időtartamra terjed ki. Az igényelt támogatás összege 75.100.000 forint. A fejlesztés pénzügyi hátterét alapvetően meghatározza, hogy Magyarország Kormánya a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti, továbbá, hogy a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei 100%‐ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít, így a fejlesztés forrása rendelkezésre áll. A támogatást igénylő a tevékenység vonatkozásában Áfa visszaigénylésére nem jogosult, ezért a költségek bruttó összegben kerültek megadásra. A fejlesztés megvalósításához nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak. A tervezett projekt sem a megvalósítási, sem a fenntartási időszakban nem tartalmaz jövedelemtermelő tevékenységet.

A projekt keretében 0,7 ha ipari terület fejlesztése valósul meg, 1 vállalkozás kap vissza nem térítendő támogatást, 8 vállalkozás pedig nem pénzügyi támogatásban részesül.

A tervezett útfejlesztések közvetve hozzájárulnak a térség gazdasági potenciáljának javításához és a munkahelyteremtéshez az iparterületen telephellyel rendelkező vállalkozások működési körülményeinek javításával, középtávon pedig újabb vállalkozások betelepedésének inkubálásával. Multiplikátor hatásként fontos megemlíteni, hogy az érintett városrészen kezdte meg a közelmúltban működését a Kulturális és Szolgáltató Központ, továbbá hogy 2017‐ben megkezdődik a volt laktanya funkcióbővítő megújítása, a barnamezős terület rehabilitációja. E projektek szinergiájából adódóan egy funkciókkal bővített, könnyen elérhető, élhető városrész alakulhat ki, mely megfelelő vonzerőt jelenthet újabb vállalkozások és befektetők számára csakúgy, mint a város fiatal lakosságának. Jelen projekt így hozzájárul a város népességmegtartó képességéhez, hosszú távon új munkahelyeket, valamint további iparűzési adó bevételeket teremthet.

A projekt előrehaladása:

Elkészült a műszaki tervdokumentáció, mely magában foglalja a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés is (a tervdokumentáció és a tervezői költségvetés csatolásra került). A beruházás nem engedélyköteles ezért kiviteli és engedélyezési tervek nem készülnek.

A projekt megvalósításában érintett területek tulajdonviszonyai rendezettek a 095/6 hrsz‐ú ingatlan kivételével, amelynek Önkormányzat általi megvétele folyamatban van. A 095/6 hrsz‐ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulása a szakmai beszámoló keretében csatolásra került. A fejlesztéssel érintett további ingatlanok mindegyike Fertőd Város Önkormányzata tulajdonában áll.

A műszaki ellenőr bevonására irányuló szerződés 2018. 03. 07. napján, a közbeszerzési szaktanácsadó bevonására irányuló szerződés 2018. 03. 12. napján létrejött.

Az útfelújítási kivitelezési munkák elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2018. 04. 06. napján megindításra került. Az ajánlatok bontására 2018. 04. 23. napján sor került, az eljárás folyamatban van.

A fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatos tűzszerészeti feladatok 2018. 04. 26. napján elvégzésre kerültek, az ezt alátámasztó minőségbiztosítási tanúsítvány alapján a fejlesztéssel érintett terület robbanószerkezet‐mentes.

Sor került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. A közbeszerzési eljárás indításának dátuma: 2018. 04. 06. napja, az ajánlatok bontására 2018. 04. 23. napján került sor. Az összegezés megküldésére 2018. 05. 23. napján került sor, a szerződés megkötésére pedig 2018. 05. 29. napján. A közbeszerzési eljárás nyertese a VIAT Szolgáltató Kft lett, a nettó vállalkozói díj: 52 494 840 Ft.

Az útfelújításra irányuló kivitelezési munkák megvalósultak, a műszaki átadás‐átvételi eljárás 2018. 10. 19. napján lezárult.


Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss